Potrebujete stavebné povolenie pre pergolu? Poradíme vám!

Mnohí z vás sa počas uvažovania o záhradnej stavbe pýtajú na to, či existuje k takýmto stavbám legislatíva a či je potrebné stavebné povolenie. V tomto miničlánku vám na tieto otázky radi prinesieme odpovede.

Jednoduchou odpoveďou je, že v prípade tzv. drobných stavieb, teda doplnkových jednopodlažných stavieb s plochou do 25 m2 a s výškou menšou ako 5 metrov, ktoré nemajú výrazný vplyv na životné prostredie, nie je povinnosť získať pre takúto stavbu stavebné povolenie.

Spravidla stačí oznámenie obci, ktorá má právomoc stavebného úradu podľa stavebného zákona (tzv. ohlásenie stavebnému úradu). Je dôležité však poznamenať, že táto výnimka platí len pre pergoly s pôdorysnou plochou do 25 m2 a nie pre stavby určené na podnikateľské účely, pre ktoré je stavebné povolenie nevyhnutné.

Jednoduchý nákres pergoly, ktorý priložíte k tlačivu na ohlásenie drobnej stavby, vám dodáme k objednávke.

Tieto informácie nájdete aj v Zákone o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 50/1976, ktorý nadobudol účinnosť od 01. 01. 2016.

Stiahnite si tlačivo na ohlásenie drobnej stavby

Čo potrebujete, ak sa chystáte ohlásiť záhradnú stavbu?

Predovšetkým si pripravte list vlastníctva k hlavnej stavbe (resp. ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, tak nájomnú zmluvu). Potrebujete tiež súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku (pokiaľ spoluvlastnícky podiel stavebníka k pozemku je ½ alebo menší). Úrad od vás tiež môže vyžadovať jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, spolu s jednoduchým technickým opisom stavby.

Ďalšie rozhodnutia, stanoviská a ďalšie dokumenty iných orgánov štátnej správy by ste v prípade rodinných domov a bytov nemali potrebovať. Nevylučujeme však, že v prípade väčších stavieb alebo špecifickej lokality môžu byť vyžadované. Ak ide napríklad o drobnú stavbu, ktorá sa má umiestniť v pamiatkovo chránenom území, určite budú potrebné doplnkové dokumenty.

Niektorí z vás sa tiež pýtajú na prípadné vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania drobnej stavby svojpomocou, ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky – táto povinnosť pri našich samomontážnych pergolách odpadá. V niektorých prípadoch môže prísť vhod tiež vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti.

A nezabudnite ani na správny poplatok vo výške 10 pre fyzické a 30 EUR pre právnické osoby.

Dúfame, že sme vám poradili a vniesli trochu svetla do tejto problematiky. Ak budete mať ďalšie otázky, pokojne nás kontaktujte, radi vám na ne odpovieme.